Jedna z czytelniczek, pani Marta, zasugerowała, abym napisał o ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, (opublikowanej w Dz. U. nr 120 pod poz. 690) obowiązująca od 25 czerwca 2011 r.

Ta sugestia była bardzo trafna,  ja z mojej strony mogę tylko przeprosić, że robię to tak późno.

Na Państwowej stronie wydanej przez Kancelarię Sejmu RP możemy odnaleźć tą ustawę. Link poniżej:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111200690

Na tej stronie znajdziemy 3 rodzaje tekstu tej ustawy. A także aktualny status tego aktu prawnego, daty jego ogłoszenia, wydania, obowiązywania i przez jaki organ został wydany.

Niniejsza ustawa zawiera szereg aktualnych, niezbędnych informacji dla producentów, a także podaje w rozumieniu ustawy wiele definicji przydatnych pojęć winiarskich. Składa się z 8 rozdziałów, przy czym ostatni mówi jakie zmiany ona wprowadza i czego one dotyczą. Chciałbym ogólnie przybliżyć, z podziałem na rozdziały, jakie treści zawiera ta ustawa.

Rozdział I. Zawiera: przepisy ogólne informujące co ustawa reguluje; znaczenia użytych w ustawie określeń; co w rozumieniu ustawy rozumiemy przez wyroby winiarskie.

Rozdział II. Informuje o wyrobie fermentowanych wyrobów winiarskich oraz obrocie wyrobami winiarskimi.

Rozdział III. Mówi o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu

wyrobów winiarskich.

Rozdział IV. Informuje o uprawie winorośli przeznaczonej do pozyskiwania winogron do wyrobu wina.

Rozdział V. Zawiera informacje o organizacji rynku wina.

Rozdział VI. Dotyczy ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

Rozdział VII. Informuje o przepisach karnych i karach pieniężnych.

Rozdział VIII. Mówi jakich zmian dokonuje niniejsza ustawa wobec:

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych,

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych,

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W rozdziale VIII przepisy końcowe w następujących artykułach informują także o:

Art.97

Obrót fermentowanymi napojami winiarskimi wyrabianymi lub wprowadzonymi do obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dopuszcza się nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.98

Wpisy do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dokonane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, zachowują ważność.

Art.101

Mówi, że ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.) traci moc.

Zostaw wiadomość

Plugin by:aAM